ENFTAEstonian National Field Target Association

MTÜ Pärnu Field-Target Klubi

PÕHIKIRI

I  ÜLDSÄTTED

1.1.    Mittetulundusühingu (edaspidi nimetatud “Ühing”) nimi on MTÜ Pärnu Field-Target Klubi.
1.2.     Ühingu asukohaks on Pärnu, Eesti Vabariik.
1.3.    Ühingu eesmärgiks on ühendada field-target laskespordiga tegelevaid isikuid, koordineerida oma liikmete laskespordi alast tegevust, korraldada laskmisvõistlusi, organiseerida ja läbi viia lühiajalisi laskespordi täiendkoolitusi ja aidata kaasa Eesti field-target laskesportlaste meeskonna pääsule maailmameistrivõistlustele.
1.4.    Ühing kaitseb ja esindab oma liikmete huvisid kodu- ning välismaal, teeb koostööd teiste sarnaste Ühingutega Eestis ja teistes riikides ning ka muude organisatsioonide, kohalike omavalitsuste, juriidiliste- ja füüsiliste isikutega nii kodu- kui välismaal.
1.5.    Ühing viib läbi tasulisi üritusi sporditegevuse korraldamiseks ja vahendite hankimiseks ning field-target laskmise propageerimiseks.

II  ÜHINGU LIIKMED

2.1. Ühingu liikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat Põhikirja, osalevad aktiivselt Ühingu tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu. Ühingu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Ühingu Juhatusele (edaspidi – Juhatus). Juhatus otsustab füüsilise isiku kandidatuuri sobivuse 21 päeva jooksul avalduse esitamise päevast. Positiivse otsuse korral saab liikmekandidaadist ühingu liige. Otsustamisel võetakse arvesse isiku tegevus Ühingus, osavõtt laskevõistlustest, isiku üldine aktiivsus Eesti field-target laskespordi alal jms. Ühingu sisseastumismaksude ja iga-aastaste liikmemaksude suurused ning tasumise korra kehtestab Juhatus. Ühingu liige võib Juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel Ühingu liikmeskonnast peale vastastikuste kohustuste likvideerimist välja astuda. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. Ühingust võib välja arvata liikme, kes korduvalt rikub Ühingu põhikirjas fikseeritud kohustusi, on hilinenud Ühingu liikmemaksu tasumisega rohkem, kui 1,5 kuud, on oma süülise tegevuse või tegevusetuse tagajärjel põhjustanud kahju Ühingule või selle liikmetele või kelle tegevus ei sobi kokku Ühingu eesmärkidega. Ühingust väljaastumisel või -arvamisel eelnevalt tasutud makse liikmetele ei tagastata. Ühingust välja arvatud liikmele tuleb tema Ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.

2.2. Ühingu liikmel on õigus:
2.2.1. valida ja olla valitud Ühingu juht- ja kontrollorganitesse;
2.2.2. võtta osa kõikidest Ühingu poolt organiseeritud üritustest;
2.2.3. kasutada Ühingu vara vastavalt kehtivatele sisekorraeeskirjadele;
2.2.4. Ühingust välja astuda.

2.5. Ühingu liige on kohustatud:
2.5.1. tunnistama ja austama Ühingu põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning korraldusi;
2.5.2. tasuma igal aastal Juhatuse poolt kehtestatud ajaks ja suuruses liikmemaksu;
2.5.3. aitama oma tegevusega kaasa Ühingu arengule;
2.5.4. hoidma ja kasutama heaperemehelikult ja otstarbekalt Ühingule kuuluvat vara;
2.5.5. mitte levitama Ühingu kohta talle teatavaks saanud informatsiooni, mis on juhatuse või üldkoosoleku poolt tunnistatud konfidentsiaalseks;
2.5.6. Ühingust väljaastumisel või väljaarvamisel tagastama 10 päeva jooksul temale kasutada antud Ühingu vara;
2.5.7. hüvitama Ühingule oma süülise tegevuse tagajärjel põhjustatud kahju vastavalt kehtivale seadusandlusele.

III ÜLDKOOSOLEK

3.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest, samuti siis, kui Ühingu huvid seda nõuavad.
3.2. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab Ühingu juhatus Ühingu liikmetele kirjalikult ette vähemalt 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Teates tuleb näidata üldkoosoleku toimumise täpne aeg, koht ja päevakord.
3.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui selles osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest.
3.4. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud Ühingu kõik liikmed.
3.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest, väljaarvatud p.3.6. ja 3.7. nimetatud otsused.
3.6. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
3.7. Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Ühingu liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
3.8. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed.
3.9. Igal Ühingu liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui Ühing otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
3.10. Ühingu liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.

IV JUHATUS

4.1. Ühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) kuni viiest liikmest.
4.2. Juhatus peab Ühingut juhtima vajaliku hoolsusega, andma Ühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.
4.3 Juhatuse liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab üldkoosolek.
4.4. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees.

4.5. Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl. Võrdsete häälte arvu korral on otsustavakse juhatuse esimehe hääl.

V Ühingu vara

5.1. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
5.2. Ühingu liikmel ei ole õigust Ühingu varale, Ühingul ei ole õigust Ühingu liikme varale.
5.3. Ühingu ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna vastutust Ühingu varaliste kohustuste eest.
5.4. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
5.5 Ühingu lõpetamise korral jaotatakse selle vara üldkoosoleku poolt määratud õigustatud isikute vahel.

VI ARUANDED

6.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.
6.2. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

VII LÕPPSÄTTED

1.1.    Ühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.


Põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 01.novembril 2010.a.