ENFTAEstonian National Field Target Association

MTÜ Tartu Field Target Klubi

P Õ H I K I R I


I ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühingu nimi on Tartu Field Target Klubi (edaspidi Klubi).
2. Klubi asukoht on Tartus ning tema tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik.
3. Klubi on vaba algatuse alusel asutatud mittetulundusühing, mis edendab ja koordineerib oma liikmete tegevust. Klubi ühendab field-target laskmise alal tegutsevaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid.
4. Klubi tegevus rajaneb liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel, juhtorganite valitavusel ja aruandlusel Klubi liikmete ees.
5. Klubi juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, käesolevast Põhikirjast ning Klubi juhatuse poolt kinnitatavast kodukorrast.
6. Klubi tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.
7. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja lõpeb eelnimetatud registrist kustutamisega.
8. Klubil on oma pitsat, pangaarve, atribuutika ja sümboolika.
9. Klubil on oma sümboolika kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

II EESMÄRK JA TEGEVUS


10. Klubi eesmärgiks on field-target laskespordi arendamine tipp-, võistlus- ja rahvaspordi tasemel, oma liikmete field-target laskmise harrastuse koordineerimine, laskmisvõistluste organiseerimine, täiendkoolituse organiseerimine ja läbiviimine.
11. Klubi kaitseb ja esindab oma liikmete huvisid kodu- ning välismaal, teeb koostööd teiste sarnaste klubidega ning muude organisatsioonide, kohalike omavalitsuste, juriidiliste- ja füüsiliste isikutega Eestis ja teistes riikides.
12. Klubi viib läbi tasulisi üritusi sporditegevuse korraldamiseks ja vahendite hankimiseks ning field-target laskmise propageerimiseks.
13. Klubi võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga ja sõlmib sponsor- ja reklaamlepinguid.
14. Klubi annab välja stipendiume vastavalt võimalustele/vajadustele, kehtivale seadusandlusele ja Klubis kehtestatud tingimustele.

III LIIKMEKS VASTUVÕTMINE, VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE

15. Klubi liikmeks võivad olla nii füüsilised kui juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat Põhikirja ning Klubi kodukorda, osalevad aktiivselt Klubi tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.
16. Klubi liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Klubi juhatusele (edaspidi – Juhatus).
17. Juhatus otsustab isiku kandidatuuri sobivuse 21 päeva jooksul avalduse laekumise päevast. Positiivse otsuse korral saab liikmekandidaadist Klubi liige. Klubi liikmeks saamise otsustamisel võetakse arvesse isiku tegevust Klubis, laskevõistlustest osavõttu, isiku üldist aktiivsust Eesti field-target laskespordi alal jms.
18. Klubi sisseastumismaksu ja iga-aastase liikmemaksu suuruse ning tasumise korra kehtestab Juhatus.
19. Klubi liige võib oma isikliku soovi või juhtorgani otsuse põhjal ja Juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel Klubi liikmeskonnast peale vastastikuste kohustuste täitmist välja astuda. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest.
20. Klubi liikme kuuluvuse Klubisse võib Juhatuse otsusega ajutiselt peatada või liikme Klubist välja arvata, kui ta ei järgi Klubi põhikirja, on oma otsese või kaudse tegevuse või tegevusetusega Klubi või selle liikme vara oluliselt kahjustanud, rikkunud Klubi mainet ja/või head nime või jätab süstemaatiliselt täitmata Klubi valitud organite poolt oma pädevuse piirides kehtestatud akte. Juhatuse otsust liikmeskonnast väljaarvamise kohta võib vaidlustada Üldkoosolekul.
Klubist väljaastumisel või -arvamisel eelnevalt tasutud makse liikmetele ei tagastata.

IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

21. Klubi liikmel on õigus:
21.1. osaleda ise või oma esindaja kaudu Klubi tegevuses;
21.2. osaleda hääleõiguslikuna Klubi üldkoosolekul;
21.3. esitada oma kandidatuuri või olla valitud Klubi juht-, kontroll- või teistesse valitavatesse organitesse;
21.4. esindada Klubi Juhatuse volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
21.5. esitada arupärimisi ja ettepanekuid Klubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada nende tegevusest vajalikku informatsiooni;
21.6. esitada Klubi juhtorganitele taotlusi materiaalse abi ja muu toetuse saamiseks;
21.7. kasutada vastavalt kehtestatud tingimustele Klubi sümboolikat, vara ja vahendeid;
21.8. Klubi liikmeskonnast välja astuda.
22. Klubi liige on kohustatud:
22.1. järgima Klubi Põhikirja ning valitud organite ja juhtide poolt nende pädevuse piirides kehtestatud akte;
22.2. osalema ise või oma esindaja kaudu Klubi korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel;
22.3. osalema Klubi valitavasse organisse kuulumisel selle töös;
22.4. võtma aktiivselt osa Klubi tegevusest ja aitama kaasa Klubi eesmärkide saavutamisele;
22.5. tasuma õigeaegselt Klubis kehtestatud makse;
22.6. kasutama heaperemehelikult Klubi sümboolikat, vara ja vahendeid;
22.7. hoidma ja kaitsma Klubi head nime, seisma Klubi eesmärkide ja põhimõtete eest.
23. Teisi õigusi ja kohustusi saab kehtestada Klubi Üldkoosolek ja Juhatus, omades selleks eelnevalt Klubi liikmete nõusolekut.

V KLUBI STRUKTUUR JA JUHTIMINE

22. Klubi kõrgemaks organiks on Klubi liikmete Üldkoosolek, mille kutsub kokku Juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab Klubi internetis oma kodulehel ette teatama vähemalt 30 päeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud Üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra punktid.
23. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
23.1. Põhikirja muutmine;
23.2. Klubi eesmärkide muutmine;
23.3. Klubi tegevuse lõpetamine, ühinemise või jagunemise otsustamine;
23.4. Majandusaasta aruande kinnitamine;
23.5. Aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
23.6. Klubi juhatuse valimine, revisjoni või audiitori määramine.
24. Klubi Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest, v.a. Põhikirja muutmine ja Klubi tegevuse lõpetamise otsus, mille vastuvõtmiseks on vajalik 2/3 koosolekul osalejate häältest ning Klubi eesmärkide muutmine, mille puhul on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Kui koosolekul ei osalenud nõutud arv liikmeid, kutsutakse kokku uus koosolek 30 päeva jooksul, teatades sellest ette 14 päeva. Teist korda kokkukutsutud koosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohale tulnud liikmete arvust. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek tuleb esitada kirjalikult.
25. Klubi erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku kui seda nõuavad Klubi huvid või nõue on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Klubi liikmete poolt.
26. Igal Klubi liikmel on hääletamisel üks hääl.
27. Üldkoosolekute vaheajal juhib Klubi tööd Juhatus, mille kutsub kokku Juhatuse esimees vähemalt kord kvartalis.
28. Juhatuse liikmete arv on 1 kuni 5.
29. Juhatusse valitud liikmed valivad endi seast Juhatuse esimehe, kes juhib Juhatuse tegevust.
30. Juhatus võtab vastu otsuseid Klubi juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuulub:
30.1. juhendite, määruste ja kalenderplaanide kinnitamine;  
30.2. Klubi üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
30.3. liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine;
30.4. Juhatuse liikmete määramine Üldkoosolekul kinnitatud ametikohtadele;
30.5. Mitmesugustesse spordi- jt. liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
30.6. Klubi tegevuskava ja eelarve koostamine, nende esitamine üldkoosolekule;
30.7. Klubi sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtaja kinnitamine;
30.8. Klubi komisjonide, institutsioonide jt organite juhtide nimetamine;
30.9. Klubi igapäevase tegevuse korraldamine.
31. Juhatus võib vastu võtta otsuseid kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest ja poolt hääletab üle poole hääletanuist. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule.
32. Juhatus määrab palgaliste töötajate kooseisu, kinnitab ametipalgad ning asjaajamisjuhendid.
33. Õigustoimingutes esindab Klubi kas juhatuse esimees ainuisikuliselt või vähemalt kaks juhatuse liiget koos.
34. Üldkoosolek võib juhatuse liikme tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või Klubi juhtimise võimetuse korral, või mõnel muul mõjuval põhjusel.
35. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel. Tagasikutsutud või tagasiastunud Juhatuse liikmed asendatakse Üldkoosolekul Juhatuse ettepanekul.
36. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks määrab üldkoosolek revisjonikomisjoni või audiitori.
37. Revisjonikomisjon või audiitor määratakse koos juhatuse valimisega juhatuse volituste ajaks.
38. Revidendiks või audiitoriks ei või olla Klubi juhatuse liige ega raamatupidaja.
39. Revisjonikomisjoni liikmel või audiitoril on õigus:
39.1. kontrollida Klubi varalist olukorda, arveldusarveid ja kontosid ning raamatupidamisdokumente;
39.2. nõuda Juhatuselt suulisi ja kirjalikke selgitusi;
39.3. nõuda Juhatuselt abi, mida ta vajab oma ülesannete täitmiseks;
39.4. viibida Juhatuse koosolekutel ja olla informeeritud Juhatuse otsustest ja ettekirjutustest;
39.5. kutsuda kokku erakorraline Üldkoosolek või Juhatuse erakorraline koosolek;
39.6. algatada Üldkoosoleku või Juhatuse otsuse tegemine kirjaliku hääletamise teel.
40. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
41. Revident või audiitor koostab revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.

VI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS

42. Klubi vahendid ja vara moodustuvad:
42.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
42.2. füüsiliste- ja juriidiliste isikute annetustest;
42.3. riiklikest ja üleriigiliste spordiühenduste toetustest;
42.4. toetustest sihtkapitalidelt ja sihtasutustelt;
42.5. põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustelt, majutus- ja toitlustusteenuse ning transporditeenuste osutamisest, tasuliste koolituste korraldamisest, sponsor- ja reklaamilepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga , intressitulust ning muudest laekumistest.
43. Klubi vahendid ja vara kuuluvad Klubile ning kasutatakse ja käsutatakse Klubi põhieesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale Põhikirjale. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust Klubi kohustuste eest.
44. Klubi majandusaasta algab 01.jaanuaril ning lõpeb 31.detsembril.
45. Klubi peab oma tegevuse raamatupidamisarvestust vastavalt kehtivale seadusandlusele.
46. Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab selle Üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik Juhatuse liikmed.
47. Klubi maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse ning esitab oma asukohajärgsele maksuhalduri kohalikule talitusele maksudeklaratsioone õigusaktides sätestatud korras.
Klubi esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktides kehtestatud korras.
48. Klubi maksude ja Klubi poolt osutatud teenuste eest võlgnevuse sissenõudmiseks on Klubil õigus esitada võlgniku vastu avaldus/hagi kohtusse.
49. Klubil on õigus pöörduda oma liikmete ja Klubi huvides kohtu poole.
50. Kokkuleppel omanikuga võib Klubi kasutada oma tegevuses Klubi liikmete isiklikke vahendeid, hüvitades omanikele vastavad kulud.
51. Vastavalt vajadusele Klubi juhatuse liikme/esimehe ametikoht, kooskõlas Üldkoosoleku otsusega, määrata palgaliseks.

VII ÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

52. Klubi ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub seadusandlusega sätestatud korras.
53. Klubi lõpetamise korral jagatakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist järele jäänud Klubi vara Üldkoosoleku otsusel Klubi liikmete vahel proportsionaalselt.

VIII TÄHTAEG

54. Mittetulundusühing Tartu Field Target Klubi on asutatud määramata tähtajaks.


Klubi põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 28. juunil 2010.a.